logo

Услугите по-долу, може да Ви предоставим както, като част от абонаментно месечно
обслужване, така и всяка една по отделно.

Счетоводни усулги

 • Текущо счетоводно отчитане – осчетоводяване на фактури за покупки и продажби, банкови документи, касови документи. Проследяване на вземания от клиенти и задължения към доставчици. Осчетоводяване на заплати и осигуровки. Изготвяне на Амортизационни планове , инвентарни книги за дълготрайните активи;
 • Органиция на документооборота на счетоводните документи при клиента и осигуряване на възможности за извършване на вътрешен контрол при издаването, приемането, съхранението и предаването на счетоводните документи
 • Изготвяне на потребителски справки според изискванията на клиента;
 • Изготвяне на месечни данъчни декларации по ДДС и подаване на данните към НАП;
 • Изтотвяне на месечни декларации по Интарста и подаване на данните;
 • Изготвяне на месечни отчети към Националния Статистически институт;
 • Изготвяне на годишен финансов отчет;
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и годишен отчет в Националния Статистически институт;
ТРЗ и Личен Състав

 • Обработка на заплати
 • Изготвяне на всички документи при назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала, трудови досиета, трудови книжки
 • Съдаване и подаване на декларации за дължимити осигурителни вноски в НАП;
 • Изготвяне на месечни данъчни декларации по ДДС и подаване на данните към НАП;
 • Обработване и подаване на болнични листи и документи за обезщетения
Данъчно планиране и представителство

 • Предлагаме данъчно планиране при организиране на дейността на клиента, като стремим да защитим интереса на клиента, спазвайки законовите изисквания и нормативната база;
 • Изготвяне на документи и справки при проверки и ревизии;
 • Данъчно представителство при проверки и ревизии от НАП, НОИ, НЗОК, Инспекция по труда;
 • Данъчна защита при проверки и ревизии на физически и юридически лица;
 • Консултация по данъчни въпроси;
Ррегистрация на фирми

 • Регистрация на фирми Съдействие при избор, проверка и запазване на име в Търговския регистър;
 • Изготвяне на документи за регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД в Търговския нарегистър;
 • Изготвяне на документи за вписване на промени в партидата на търговеца в Търговския регистър–промяна на име, адрес, увеличение на къпитала ,прехвърляне на дружествени дялове и др.;
 • Изготвяне нан документи за регистрация на лице, упражняващо свободна професия в Регистър БУЛСТАТ;
 • Регистрация по Закона за ДДС;
Административни услуги

 • On-line банкиране
 • Изготвяне на договори;
 • Предоставяне под наем на адрес за кореспонденция, адрес за регистрация на седалище на фирма, данъчен адрес;
 • Вземане на документи от вашия офис;
 • Заявяване и получаване на удостоверение за наличие и липса на задължения от НАП;
 • Проверка на задължения в НАП;
Други

 • Обучение на персонала;
 • Участие в инвентаризация;
 • Подготовка на документи за банкови кредити и лизинг;
 • Издаване на фактури от името на клиента;