logo

Цената е паричен израз на стойността на дадена стока или услуга. Някои от факторите, които влияят на ценообразуването, са конкуренция, загуби, печалби и намесата на правителството.
Ние от Асет СК ЕООД се стремим да предложим адекватна цена за услугите, които извършваме.
При формирането на цената влияние оказват следните фактори:
-Наличие или не на регистрация по ДДС.
-Общ брой на документите. “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици – получени и издадени докумнти, банкови операции, касови операции.
-Общ брой на персонала. “Персонал” е лице, което се осигурява чрез предприятието на клиента, по реда на Кодекса за социално осигуряване – самоосигуряващи се, граждански договори, трудови договори, договри за управление и контрол.
-Характер на дейността на клиента – услуги, търговия, производство.
Лесно е да се свържете с нас, като натиснете бутонът „Свържете се с нас“ за да получите конкретна оферта.